skip to Main Content

Advokatfirmaet Lars Dinesen

Vesterbrogade 11A, 1.
1620 København K.
Tlf.: 70 70 77 21
Mob.: 40 13 25 70
Mail: ld@advokat-dinesen.dk

CVR-nummer er: 83 47 95 15

Advokatfirmaet Lars Dinesen er en enkeltmandsvirksomhed, og sidder i kontorfællesskab med Brammer Advokater, du kan læse mere om Brammer Advokater på www.brammer-advokater.dk.

Advokat Lars Dinesen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet Lars Dinesen har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring og garantiordning hos TRYG. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokat Lars Dinesen, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.
Advokatfirmaet Lars Dinesen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokatfirmaet Lars Dinesen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder
de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes
på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Lars Dinesen og/eller utilfredshed med Advokat Lars Dinesens adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Opgaven
I de advokatetiske regler, § 15, er indeholdt reglerne om opdrags- og prisoplysninger i forbrugerforhold – typisk private klienter.

Af disse regler fremgår det, at når klienten er forbruger skal advokaten, i forbindelse med indgåelsen af aftale om bistand, af egen drift og på klar og entydig måde, skriftligt og direkte til klienten/forbrugeren, oplyse denne om de vigtigste elementer i den påregnede bistand. Hvis advokaten på forhånd har fastsat et bestemt salær, skal størrelsen af dette salær oplyses.

Såfremt det ikke er muligt på forhånd at beregne salærets størrelse skal advokaten, i forbindelse med indgåelsen af aftalen om bistand, skriftligt og direkte til klienten, enten angive den måde, hvorpå salæret vil blive beregnet eller give et begrundet overslag. Desuden skal advokaten oplyse om forventede udlæg, herunder afgifter til det offentlige.

Såfremt det samlede salær forventes at overstige et eventuelt afgivet overslag, skal klienten orienteres herom, så tidligt som muligt, skriftligt og direkte.

Indgås der aftale om yderligere bistand, finder de førnævnte regler tilsvarende anvendelse.

Salær
Når der beregnes salær, sker det normalt med udgangspunkt i medgået tid, men også elementer som graden af specialviden, der har været nødvendig til opgavens løsning, erfaring, de involverede værdier og det opnåede resultat har betydning for salærets størrelse.
Det følger af Retsplejelovens § 126, stk. 2, at en advokat ikke må kræve højere salær for sit arbejde, end hvad der anses for rimeligt. Det samme gælder for a´conto salær, og en eventuel tvist om salærets størrelse kan indbringes for kredsbestyrelsen.

Salær i straffesager
I straffesager sker der beskikkelse, hvilket betyder at sagens omkostninger, herunder salæret til advokaten, foreløbigt betales af det offentlige. Såfremt man kendes skyldig, vil Statskassen/det offentlige opkræve enten hele eller dele af sagens omkostninger, herunder det fulde salær der er udbetalt til advokaten, hos den dømte. Det er muligt at indgå en afdragsordning med det offentlige.

Ved indledningen af en straffesag er det som udgangspunkt ikke muligt, at anslå det samlede salærs størrelse. Dette afhænger af flere faktorer.
Retten fastsætter salæret efter en af advokaten udarbejdet tidsopgørelse og under anvendelse af de af Landsretten/Byretten fastsatte takster, og som er ens for alle forsvarsadvokater. Statskassen, ved Politiet, udbetaler herefter salæret til Advokaten.

Det bemærkes, at der i domsmandsager, nævningesager og sager hvor der kan ske varetægtsfængsling stilles krav om forsvarsadvokat, denne tildeles af retten men det er naturligvis muligt selv at anmode om hvilken advokat man ønsker beskikket. Det er således ikke et valg om man skal have en forsvarsadvokat og deraf følgende omkostninger, men derimod vigtigt at sørge for man får en kompetent og dedikeret forsvarsadvokat for de mulige omkostninger man risikerer at blive pålagt.I det omfang sagen behandles udenfor København eller man som arrestant er fængslet udenfor København, vil der påløbe yderligere omkostninger for transport, herunder transporttid som pt. er kr. 880 i timen samt kørselsgodtgørelse, der pt. udgør kr. 3,56 kr./km.

Til slut kan det anføres, at det af de advokatetiske regler følger, at advokaten skal give oplysning om alle de omkostninger, som er forbundet med den tjenesteydelse advokaten leverer. Er salæret kendt skal dette oplyses, alternativt hvordan beløbet vil blive beregnet. I forbrugersager skal salæret oplyses inklusive moms.

Interessekonflikter
Vi har i kontorfællesskabet etableret interne retningslinier i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom. Disse skal sikre at vi undgår interessekonflikter, det vil sige at vi kommer til at repræsentere klienter med modsatrettede interesser.

Såfremt en interessekonflikt måtte opstå, henviser vi klienten eller klienterne til en anden advokat.

Tavshedspligt
Alle oplysninger som Advokatfirmaet modtager i forbindelse med en opgave behandles som fortrolige, medmindre det fremgår af omstændighederne, at de ikke er af fortrolig karakter. Denne tavshedspligt følger af de advokatetiske regler.

Opbevaring af sagsakter
Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med sagens afslutning. Advokatfirmaet opbevarer sagsakter i mindst fem år fra sagens afslutning.

Klientkonto
Advokatfirmaet Lars Dinesen har klientbankkonti i Danske Bank.
I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Back To Top